Η πρόταση του Tanhony II
αξιολόγηση: +2+x

Ουρλιάζει Η Μαύρη Σελήνη?

Όχι.


Τελευταία ενημέρωση: 12/10/1987

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-001

Κατηγορία αντικειμένου: Keter

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Όλες οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τη μελέτη άλλων ανωμαλιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι χρήσιμες για την εξουδετέρωση του SCP-001 πρέπει να μεταδοθούν στην Βάση-01. Οποιεσδήποτε εξαλείψεις πρέπει να καταγράφονται όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα για αναφορά κατά τη μελέτη του SCP-001 και πιθανά αντίμετρα.

Όλες οι προσπάθειες περιορισμού και εξουδετέρωσης για το SCP-001 βρίσκονται υπό την άμεση εντολή του Διαχειριστή στην Βαση-01.

Περιγραφή: Το SCP-001 είναι μια εντροπική οντότητα με σημαντική δύναμη και επιρροή που πιστεύεται ότι κατοικει κάπου έξω από τη συμβατική πραγματικότητα. Στην πλειονότητα των αρχείων πριν από το Ίδρυμα, το SCP-001 αναφέρεται ως «Η Μαύρη Σελήνη»1.

Τα ιστορικά αρχεία, μαζί με την μαρτυρία του Διαχειριστή, δείχνουν ότι η επιρροή του SCP-001 στον υλικό κόσμο συνίσταται στην ξαφνική και τυχαία καταστροφή των συνειδητών οργανισμών. Αυτή η καταστροφή συνίσταται στο ότι οι οργανισμοί γίνονται μια στερεή μαύρη ουσία, η οποία στη συνέχεια εξαφανίζεται εντελώς τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα2.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, αυτή η καταστροφή είναι εξαιρετικά σπάνια - συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε λίγες δεκαετίες - αλλά ισχυρίζεται ότι η συχνότητα και η ταχύτητα αυτών των εξαλείψεων θα αυξηθεί εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν το SCP-001 διαθέτει πραγματική νοημοσύνη ή απλώς ενεργεί ως αμερόληπτη δύναμη.

Οι πληροφορίες για το SCP-001 που λαμβάνονται από πολλές ιστορικές και προϊστορικές πηγές υποδηλώνουν ότι είναι ανίκανη να ενεργήσει όταν παρατηρείται άμεσα. Αυτές οι πηγές δεν μπορούν να αποδειχθούν, ωστόσο, καθώς κανένα από τα συμβάντα αυτής της προσέγγισης δεν είναι επιτυχημένο. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι το SCP-001 δεν υπάρχει στη συμβατική πραγματικότητα και ενεργεί εξ αποστάσεως, η άμεση παρατήρησή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή.

Λόγω του γεγονότος ότι - εάν η υπόθεση του Διαχειριστή είναι σωστή - το SCP-001 έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει μια συνολική υπαρξιακή απειλή εάν δεν παρατηρείται, η εκτέλεση του Project Oromasdes έχει εγκριθεί. Το έργο Oromasdes αποτελείται από τη σκόπιμη δημιουργία και τροποποίηση ανωμαλιών αντικειμένων προκειμένου να βοηθήσουν στον περιορισμό ή την εξουδετέρωση του SCP-001.


Συμπληρωματικό έγγραφο 001-1:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άμεσες προσπάθειες περιορισμού του SCP-001, βλέπε το συνημμένο αρχείο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License