Μεταδεδομένα απόδοσης

Εισαγωγή

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιείται για την απόδοση των συγγραφέων όταν οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να αποθηκευτούν από ιστότοπους λογισμικού ή για την αντικατάσταση αυτών των δεδομένων όταν αποθηκεύονται εσφαλμένα. Αυτές οι πληροφορίες περιγράφουν συγγραφείς, συν-συγγραφείς, μεταγραφείς, μεταφράσεις και άλλα παρόμοια πράγματα.

Κανόνες χρήσης

Σας ζητείται να μην επεξεργάζεστε αυτή τη σελίδα για άλλους χρήστες, εκτός αν το ζητήσουν άμεσα.

Η στήλη "Όνομα" πρέπει να έχει κατάληξη ίδια με το url της εν λόγω σελίδας- οτιδήποτε μετά την τελευταία παύλα ("/") περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία. Σημειώστε ότι μερικές φορές το url μιας σελίδας μπορεί να είναι διαφορετικό από τον τίτλο της.

Στη στήλη "Χρήστης", εισαγάγετε το όνομα του χρήστη (ή των χρηστών) που θα εγγραφεί στον ιστότοπο.

Η στήλη "Τύπος" πρέπει να συμπληρωθεί με μία από τις ακόλουθες τιμές:

  • συγγραφέας — όταν είστε ο άμεσος συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) του έργου.
  • μεταγραφέας — όταν ο χρήστης είναι το πρόσωπο που ξαναέγραψε το έργο.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία αυτής της σελίδας, ελέγξτε ότι ο πίνακας εμφανίζεται σωστά, χωρίς σφάλματα.

Εάν παρατηρήσετε σφάλμα ή παραλείψεις στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Dr_SackDr_Sack, który wszystko naprawi.


Μεταδεδομένα:

Όνομα Χρήστης Τύπος Ημερομηνία
scp-002-el thatonetranslator συγγραφέας
scp-002-el Unihedron συγγραφέας
scp-010-el MilTacArms συγγραφέας
scp-025-el MilTacArms συγγραφέας
scp-030-el thatonetranslator συγγραφέας
scp-030-el RonnyModZz συγγραφέας
scp-043-el SpearOfJustice συγγραφέας
scp-066-el Yetinnus συγγραφέας
scp-074-el Dr_Sack συγγραφέας
scp-093-el Yetinnus συγγραφέας
scp-046-el-arc Dr_Sack συγγραφέας
author:miltacarms MilTacArms συγγραφέας
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License